cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Školné


Výše úplaty pro školní rok 2021/2022

 

Bankovní spojení:

249041369/5500 pro MŠ Příborskou

249041350/5500 pro MŠ Havířovskou a MŠ Místeckou

V souladu s § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021/2022 na 600,– Kč za měsíc.

 

Úplata za školné:

Platba ve výši 600,- Kč je splatná vždy do 15. v měsíci

 

Platby budou probíhat bezhotovostně dle písemných pokynů, které obdržíte od paní učitelky/pana učitele ve třídě. Prosíme o pečlivé uvedení variabilního symbolu. 

Bezúplatné vzdělávání: Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku – viz § 123 zákona č. 561/2004 Sb.

Snížené školné: Dle § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb. a § 123 zákona č. 561/2004 Sb. může zákonný zástupce požádat ředitelku školy o jinou výši či splatnost úplaty. Žádost je nutné podat před dnem splatnosti platby.

Osvobození od úplaty: Dle § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb. je osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

V případě dotazů je možné se obrátit na ekonomku školy , paní Hrdinovou, tel. 737 57 89 41 nebo 286 922 979.

Stravné: veškeré informace naleznete na stránkách Školní jídelny  www.jidelny-letnany.cz (jídelna je součástí samostatné organizace Zařízení školního stravování v Letňanech a veškeré platby, přeplatky či nedoplatky je nutné řešit s nimi).